Strona główna

Prezentacja OSW

Kalendarz wydarzeń
Oferta edukacyjna
Rekrutacja do szkoły ponadgimnazjalnej na rok 2016/2017
Dokumentacja
Damnica
Internat-aktualności
Wczesne wspomaganie
Oferta pozalekcyjna
Kadra
Publikacje/Innowacje
Projekty
Wiadomości archiwalne
Zespoły Rewalidacyjno-Wychowawcze Przytocko
Edukacyjne        Centrum Konsultacji
Rodzice
Pomoc psychologiczno pedagogiczna
 
 
Dzieciom i młodzieży z głęboką niepełnosprawnością intelektualną nasz Ośrodek zapewnia udział
w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych. Uczestniczą w nich osoby posiadające orzeczenie 
o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. Zajęcia organizowane się dla dzieci i młodzieży od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym,
w którym kończą 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 25 lat.  Udział  w tych zajęciach jest spełnieniem obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.
 
Zajęcia zespołowe odbywają się w grupach liczących od 2 do 4 uczestników zajęć w oparciu
o indywidualny program opracowany przez prowadzącego zajęcia nauczyciela we współpracy
 z psychologiem, na podstawie wskazań zawartych w orzeczeniu o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.
Godzina zajęć trwa 60 minut.
 
Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym
w stopniu głębokim.
Każdemu wychowankowi nauczyciele stwarzają szansę na sukces, by mógł osiągać poczucie sprawczości
(przy minimum wysiłku można osiągnąć maksymalny efekt).
 


r.

Nasz adres:
Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy
im.Marynarza Polskiego
ul.Korczaka 1
76-231 Damnica
tel./fax(059)8113069
Napisz...
sekretariat:
 
P.O. Dyrektora
Mirosława Sawicka-Glinka
mesawicka@op.pl

 
Zespołowe zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze
W naszym Ośrodku zespołowe zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze prowadzone są od 2006 roku
z inicjatywy ówczesnej pani dyrektor Władysławy Hanuszewicz. Na uznanie zasługuje bardzo wysoka frekwencja uczestników zajęć, zaangażowanie rodziców w proces rewalidacji swoich dzieci oraz poszukiwanie nowatorskich metod pracy przez prowadzących nauczycieli. Opiekę niezbędną w czasie prowadzenia zajęć zespołowych sprawuje pomoc nauczyciela. Zajęcia odbywają się w dużej, przestronnej sali, wyposażonej w siedziska Baffin, stanowisko komputerowe wyposażone w specjalistyczne peryferia, które zastępują mysz; suchy basen, kliny, sakwy, domek lustrzany i inne pomoce dydaktyczne uwzględniające indywidualne możliwości i potrzeby wychowanków. 
 
Ekspresja plastyczna
Wszystkie zajęcia plastyczne mają ogromne znaczenie dla uwrażliwienia dłoni dzieci. Bawiąc się, dzieci eksperymentują i poznają różne materiały oraz ich właściwości. Dużą trudnością mogą być słabe możliwości ruchowe uczniów. Dotyczy to zwłaszcza umiejętności kontrolowania ruchów ręki i dłoni.
Z pomocą przychodzi nauczyciel, wspomagając dziecko metodą Affolter, umożliwia mu taką
aktywność.  ...czytaj więcej...
 
Szkolne Dni Profilaktyki i Sportu
W roku szkolnym 2017/2018 wychowankowie I zespołu rewalidacyjno-wychowawczego po raz kolejny wzięli udział w Szkolnych Dniach Profilaktyki i Sportu na terenie placówki.  
...czytaj więcej...
 
Szkolenie superwizyjne
W styczniu 2018 roku nauczyciel prowadzący zespołowe zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze uczestniczył
w szkoleniu superwizyjnym, prowadzonym przez dr Magdalenę Grycman, autorytet w dziedzinie komunikacji alternatywnej i wspomagającej w Polsce.   ...czytaj więcej...
 
W roku szkolnym 2017/2018 w zespole rewalidacyjno-wychowawczym nr 1 kontynuowane są zajęcia terapeutyczne z udziałem psa, małej rasy Cavalier King Charles Spaniel, prowadzone przez kynoterapeutę/dogoterapeutę.  ...czytaj więcej...
 
Już po raz czwarty dzięki współpracy z Fundacją dla Dzieci Niepełnosprawnych "Nadzieja" w Słupsku,
w październiku br. możliwy był udział wychowanków drugiego zespołu rewalidacyjno-wychowawczego
w turnusie rehabilitacyjnym.  ...czytaj więcej...
 
Październik międzynarodowym miesiącem AAC, czyli alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się
Z inicjatywy International Society for Alternative and Augmentative Communication (ISAAC) od 2007 roku październik jest Międzynarodowym Miesiącem AAC i jest celebrowany na całym świecie. Celem miesiąca jest szerzenie świadomości istnienia wielu różnych sposobów jakimi porozumiewają się osoby niemówiące używając pomocy komunikacyjnych. 
...czytaj więcej...
 
Integracja sensoryczna
W roku szkolnym 2016/2017 wychowankowie zespołów rewalidacyjno-wychowawczych mają możliwość korzystania z terapii integracji sensorycznej prowadzonej na terenie naszej placówki. Prowadzenie terapii poprzedzone jest szczegółową diagnozą, która decyduje o przebiegu zajęć i rodzajach ćwiczeń jakie dziecko będzie wykonywać. Terapia integracji sensorycznej odbywa się w pomieszczeniu specjalnie do tego przystosowanym. Zadaniem terapii SI jest, dostarczenie dziecku, podczas jego aktywności ruchowej, kontrolowanej przez terapeutę ilości bodźców sensorycznych, wywołujących
w konsekwencji poprawę integracji bodźców docierających do dziecka zarówno z otoczenia, jak
 i z jego ciała.   ...czytaj więcej...
 
11-lecie Zespołów RW połączone ze zjazdem absolwentów
23 maja 2017 roku w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marynarza Polskiego w Damnicy odbył się Jubileusz 11-lecia istnienia Zespołów rewalidacyjno - wychowawczych, połączony ze zjazdem absolwentów. Wydarzenie zgromadziło na sali wielu zaproszonych gości...  
...czytaj więcej...
 

<  1  2  3  4  5  >