Dyrektor
Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Marynarza Polskiego
informuje, że ogłasza rekrutację
do Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy na rok szkolny 2019/2020


Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy jest szkołą ponadgimnazjalną dla młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

 
Oczekiwanym efektem edukacji w Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy jest opanowanie podstawowych umiejętności
i czynności z zakresu realizowanego profilu kształcenia, poznanie i umiejętne przestrzeganie podstawowych zasad BHP, a także przygotowanie
do podjęcia samodzielnej lub wspomaganej pracy na określonym stanowisku, na wolnym lub chronionym rynku pracy.

 
Uczniowie w ramach zajęć szkolnych realizują zajęcia zgodne z ramowym planem nauczania, tj.: funkcjonowanie osobiste i społeczne, zajęcia kształtujące kreatywność, zajęcia rozwijające komunikowanie się, wychowanie fizyczne oraz przysposobienie do pracy w postaci zajęć teoretycznych i praktycznych odbywających się w pracowniach szkolnych oraz w zakładach pracy, zgodnie predyspozycjami
i zainteresowaniami uczniów.

Uczniowie w trakcie zajęć nabywają wiedzę z zakresu:

  • Gospodarstwa domowego - prace kulinarne.

  • Rękodzielniczej z elementami florystyki, dekoratorstwa.

  • Prac biurowych.

  • Prac ogrodniczych, zielarstwo.

  • Prac remontowo- budowlanych, stolarskich.

  • Elementów szycia ręcznego i maszynowego.

  • Sprawowania opieki nad osobami starszymi i dziećmi .

 

Uczniowie mają możliwość bezpłatnego zakwaterowania w Internacie.

Wymagane dokumenty przy rekrutacji:

1.
Wniosek do Starosty Słupskiego o przyjęcie do Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy przy SOSW w Damnicy (wg wzoru w
załączeniu
lub do pobrania ze str. internetowej Starostwa Powiatowego – ED 07 )
UWAGA:
Wnioski przyjmowane są w Biurze Obsługi Interesanta, na parterze siedziby Starostwa Powiatowego w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14.
2.
Aktualne orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego.
3.
Dokumenty szkolne- świadectwo ukończenia gimnazjum (po zakończeniu roku szkolnego).
4. Odpis skrócony aktu urodzenia.
5. Dokumentacja medyczna.
6.2 zdjęcia legitymacyjne.

-Wniosek o skierowanie dziecka do kształcenia specjalnego ED 07.