Dyrektor
                                           Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Marynarza Polskiego
                                                                informuje, że ogłasza rekrutację
                                                         do Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy


   Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy jest szkołą ponadgimnazjalną dla młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Szkoła zapewnia absolwentom gimnazjum kontynuację procesu edukacyjnego, a także przygotowanie do podjęcia aktywności społecznej.
   Zajęcia w klasach są indywidualizowane ze względu na możliwości i potrzeby uczniów. Uczniowie mogą uczęszczać do szkoły do 24 roku życia. Celem edukacji jest rozwijanie autonomii, wdrażanie do funkcjonowania społecznego, rozumienia i uznawania norm społecznych, a w szczególności wyposażenie ucznia - stosowanie do indywidualnych możliwości – w takie umiejętności i wiadomości, które pozwolą mu na postrzeganie siebie jako niezależnej osoby.
 
Uczniowie w ramach zajęć szkolnych realizują zajęcia zgodne z ramowym planem nauczania, tj.: funkcjonowanie osobiste i społeczne, zajęcia kształtujące kreatywność, wychowanie fizyczne oraz przysposobienie do pracy w postaci zajęć teoretycznych i praktycznych odbywających się w pracowniach szkolnych oraz w zakładach pracy, zgodnie predyspozycjami i zainteresowaniami uczniów. Oczekiwanym efektem edukacji w Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy jest opanowanie podstawowych umiejętności i czynności z zakresu realizowanego profilu kształcenia, poznanie i umiejętne przestrzeganie podstawowych zasad BHP, a także przygotowanie do podjęcia samodzielnej lub wspomaganej pracy na określonym stanowisku, na wolnym lub chronionym rynku pracy.
 
Zajęcia prowadzone są przez wysoko wykwalifikowanych, doświadczonych nauczycieli i wychowawców w pracowniach szkolnych doskonale wyposażonych w sprzęt i pomoce dydaktyczne. Uczniowie mają możliwość bezpłatnego zakwaterowania w internacie po uprzednim złożeniu podania.

Wymagane dokumenty przy rekrutacji:
1. Wniosek do Starosty Słupskiego o przyjęcie do Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy przy SOSW w Damnicy (wg wzoru w załączeniu lub do pobrania ze str. internetowej Starostwa Powiatowego - WPS07 )
UWAGA:Wnioski przyjmowane są w Biurze Obsługi Interesanta, na parterze siedziby Starostwa Powiatowego w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14..
2. Aktualne orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego.
3. Dokumenty szkolne - świadectwo ukończenia gimnazjum (po zakończeniu roku szkolnego).
4. Odpis skrócony aktu urodzenia.
5. Dokumentacja medyczna (karta zdrowia oraz informacja o ubezpieczeniu zdrowotnym).
6. 2 zdjęcia legitymacyjne.
 

-Wniosek o skierowanie dziecka do kształcenia specjalnego WPS07


                                                                                                
SOSW – 2016 r.                                                                                                                               P.O Dyrektora Ośrodka

                                                                                                                                  Mirosława Sawicka-Glinka

                                                                      

Copyright © SOSW Damnica Grzegorz Misan